Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το Εργαστήριο Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών (ΕΔΙΠΥ) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης και βασικής έρευνας στις περιοχές των δικτύων επικοινωνιών, δικτύων υπολογιστών και προηγμένων υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Έμφαση δίδεται στην ανάπτυξη αλγορίθμων, μεθόδων, τεχνικών και συστημάτων για εισαγωγή ευφυΐας, γνωσιακών λειτουργιών και δυνατοτήτων προσαρμοστικότητας και εξατομίκευσης σε δίκτυα και υπηρεσίες. Τεχνικές πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης, προηγμένοι μηχανισμοί πρόβλεψης, μηχανικής μάθησης και διάγνωσης, καθώς και συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων προτείνονται, αναπτύσσονται, εφαρμόζονται, επιτρέποντας την εξαγωγή γνώσης και μετασχηματισμό αυτής σε εξατομικευμένη πληροφορία, παρέχοντας πολλά υποσχόμενες λύσεων σε πολύπλοκα διατομεακά προβλήματα σε διάφορους τομείς εφαρμογών, όπως μεταξύ άλλων στις έξυπνες πόλεις, στη γεωργία ακριβείας, στο έξυπνο πλέγμα, σε λύσεις έξυπνων υδάτων (και φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων γενικότερα) για την αποδοτική διαχείριση αυτών, ενώ βασικός άξονας αποτελεί η έρευνα και η παροχή λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την υποστήριξη βιώσιμης ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

AgroSense

Η AgroSense είναι μια σχετικά νέα αλλά πρωτοπόρος εταιρία στην ανάπτυξη και παροχή τεχνολογικά προηγμένων, καινοτόμων λύσεων ασύρματων δικτύων αισθητήρων (ΙοΤ) με έμφαση σε εφαρμογές Αγροδιατροφής και ειδικότερα γεωργία ακριβείας και παρακολούθηση προϊόντων διατροφής.

Διαθέτει τεκμηριωμένα σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση και παροχή καινοτόμων λύσεων απομακρυσμένης διαχείρισης δεδομένων σχετιζόμενων με τη γεωργία (ενδεικτικά γεωπονικών, μετεωρολογικών, περιβάλλοντος, εδάφους). Συνεργάζεται με ιδιωτικούς και δημόσιους Φορείς (ενδεικτικά Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί).

Η AGROSENSE δημιουργήθηκε το 2014 με όραμα την αξιοποίηση, ενίσχυση και προώθηση της διεθνούς τάσης για χρήση υπερσύγχρονων τεχνολογιών τηλεμετρίας στον Αγροδιατροφικό τομέα και ειδικότερα στη γεωργία ακριβείας. Χάρη στους αλγορίθμους που έχει αναπτύξει και οι οποίοι προστατεύονται με πατέντες, προσφέρει ανταγωνιστικά προϊόντα δικής της υλοποίησης, διαθέτοντας ένα ισχυρό πλεονέκτημα τεχνογνωσίας. Λειτουργώντας στην αιχμή της ερευνητικής καινοτομίας και βάσει διεθνών προτύπων η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις τηλεμετρίας σε μία πληθώρα τομέων, εξελίσσει διαρκώς το προϊόν της προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες ολοένα και περισσότερων εφαρμογών και συμμετέχει σε διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες.

Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ιδρύθηκε το 1985 και άρχισε να λειτουργεί το 1988. Αντικείμενο της επιχείρησης είναι η Ύδρευση, Αποχέτευση και η Τηλεθέρμανση.

Το 2018 έλαβε πιστοποιητικό συστήµατος διαχείρισης σύµφωνα µε ΕΝ ISO 9001:2015 από την εταιρεία TUV HELLAS (TUV NORD) Α.Ε. για: Παροχή Υπηρεσιών Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Τηλεθέρµανσης, Διαχείριση και Επεξεργασία Λυµάτων, Προγραμματισμό, Μελέτη και Υλοποίηση Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τηλεθέρµανσης.

Η έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση όλων των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που παρείχαν τα διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, σε συνδυασμό με τη σωστή επένδυση των δικών της πόρων, την οδήγησαν στην κατασκευή σύγχρονων δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης – τηλεθέρμανσης και μονάδων βιολογικού καθαρισμού που είναι ικανά να ανταποκριθούν όχι μόνο στις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες του Δήμου, διασφαλίζοντας τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής των πολιτών και προστατεύοντας το περιβάλλον. Παράλληλα, οργάνωσε μεθοδικά τις υπηρεσίες της, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς στις απαιτήσεις και τα αιτήματα των κατοίκων του Δήμου Κοζάνης.

Κατά συνέπεια, τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του φορέα σχετίζονται με την παροχή ύδατος, τη διασφάλιση της ακατάληπτης και ασφαλούς παροχής του ύδατος, σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος.