Για την υλοποίηση του έργου έχουν καθοριστεί 4 ενότητες εργασίας (ΕΕ).

Υπεύθυνος: ΠΔΜ

Στόχοι

 • Η καταγραφή αναγκών του συστήματος ΑΥΓΕΙΑΣ (συλλογή δεδομένων, μηχανισμοί πρόβλεψης αναγκών, εκτίμηση αποτελεσμάτων χρήσης υγρών εξόδου βιολογικού καθαρισμού, μηχανισμοί λήψης αποφάσεων και αυτοματοποίηση λειτουργιών διαχείρισης συστήματος)
 • Ο καθορισμός λειτουργικών προδιαγραφών του οικοσυστήματος ΑΥΓΕΙΑΣ
 • Η μετάφραση προδιαγραφών σε τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος
 • Ο καθορισμός αρχιτεκτονικής του ΑΥΓΕΙΑΣ και των επιμέρους υποσυστημάτων (δίκτυο LPWAN, αισθητήρες IoT, διεπαφή ανοιχτών δεδομένων, μηχανή εκτίμησης αναγκών και βελτιστοποίησης άρδευσης, εφαρμογών γεωργών και διαχειριστή / υπευθύνου βιολογικού καθαρισμού)
 • Ο καθορισμός των προδιαγραφών και τεχνικών απαιτήσεων σημείου ενοποίησης
 • Ο καθορισμός απαιτήσεων των χρηστών του συστήματος

Στην ΕΕ1 θα συμμετέχουν όλοι οι εταίροι. Οι ανάγκες και λειτουργικές προδιαγραφές του συστήματος θα καθοριστούν από την ΔΕΥΑΚ, ενώ η μετάφραση τους σε τεχνικά χαρακτηριστικά θα γίνει από το ΠΔΜ και την εταιρεία AGROSENSE.

Υπεύθυνος: AGS

Στόχοι

 • Ανάπτυξη δικτύου LPWAN
 • Ανάπτυξη διεπαφής συλλογής ανοιχτών δεδομένων
 • Υλοποίηση μηχανισμού επεξεργασίας, ανάλυσης, συσχέτισης δεδομένων και παραγωγής στατιστικών
 • Δημιουργία μηχανισμών πρόβλεψης αναγκών, εκτίμησης ποιότητας του νερού του βιολογικού καθαρισμού, βελτιστοποίησης και αυτοματοποίησης διεργασιών και εφαρμογών για γεωργούς και διαχειριστή / υπεύθυνο βιολογικού καθαρισμού
 • Ενοποίηση υποσυστημάτων ΑΥΓΕΙΑΣ

Υπεύθυνος: ΔΕΥΑΚ

Στόχοι

 • Δοκιμές του συστήματος για τα διαφορετικά́ σενάρια χρήσης που έχουν καθοριστεί στο ΕΕ1.
 • Ρυθμίσεις της πλατφόρμας ΑΥΓΕΙΑΣ.
 • Αξιολόγηση λειτουργίας του ενοποιημένου συστήματος.
 • Επίδειξη του ΑΥΓΕΙΑΣ σε συνεργαζόμενους φορείς και επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη διαχείριση βιολογικών καθαρισμών, με στόχο την προσέλκυση συνεργατών.
 • Πιλοτική́ εγκατάσταση του ΑΥΓΕΙΑΣ σε γεωργικές εκτάσεις του δήμου Κοζάνης σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση θα εγκατασταθούν αισθητήρες IoT στην καλλιέργεια για να αξιολογηθούν τα χαρακτηριστικά του συστήματος ΑΥΓΕΙΑΣ χωρίς τη χρήση ανακυκλούμενου νερού. Στη συνέχεια θα εγκατασταθεί το πλήρες οικοσύστημα ΑΥΓΕΙΑΣ και θα χρησιμοποιηθεί το ανακυκλούμενο νερό του βιολογικού καθαρισμού. Σημειώνεται ότι το οικοσύστημα ΑΥΓΕΙΑΣ θα χρησιμοποιηθεί και στις 2 φάσεις του πιλοτικού. Στην πρώτη φάση θα χρησιμοποιηθεί η πρώτη έκδοση του, που θα συμπεριλαμβάνει κυρίως το σύστημα IoT, ενώ στη δεύτερη το ολοκληρωμένο, ενοποιημένο σύστημα ΑΥΓΕΙΑΣ.

Υπεύθυνος: ΠΔΜ

Στόχοι

 • Δημιουργία ταυτότητας του έργου
 • Διάδοση ερευνητικών αποτελεσμάτων
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Αξιολόγηση κατάστασης αγοράς
 • Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου.
 • Προσέγγιση πιθανών νέων συνεργατών και μελλοντικών πελατών