ΕΕ1: Προδιαγραφές και αρχιτεκτονική́ οικοσυστήματος ΑΥΓΕΙΑΣ

ΕΕ2: Ανάπτυξη πλατφόρμας ΑΥΓΕΙΑΣ

ΕΕ3: Δοκιμές, ρυθμίσεις, επίδειξη και πιλοτική́ εγκατάσταση

ΕΕ4: Δράσεις αξιοποίησης και διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου ΑΥΓΕΙΑΣ