Τίτλος: Έξυπνη πλατφόρμα Διαδικτύου-των-Πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας

 

Ακρωνύμιο: ΑΥΓΕΙΑΣ

 

Συντονιστής Έργου: Μαλαματή Λούτα

 

Συνεργάτες: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, AGROSENSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Χρηματοδότηση: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

 

Διάρκεια: Ιούλιος 2020 – Ιανουάριος 2023

 

Σύντομη περιγραφή του έργου:

Το ερευνητικό έργο ΑΥΓΕΙΑΣ στοχεύει στην κεφαλαιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στον τομέα των IoT και των δικτύων LPWAN και στη δημιουργία ενός έξυπνου οικοσυστήματος, το οποίο αξιοποιώντας τεχνολογίες IoT και τεχνικές μηχανικής μάθησης, θα επιτρέπει και θα βελτιστοποιεί τη χρήση ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού στη γεωργία. Το “έξυπνο οικοσύστημα” θα αποτελείται από ένα καινοτόμο και εύκολο στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση δίκτυο ευρείας εκπομπής και χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, ασύρματους αισθητήρες και ενεργοποιητές υψηλής ενεργειακής αυτονομίας εγκατεστημένους σε βέλτιστα σημεία στην επιφάνεια του χωραφιού και στις εξόδους υδάτων του βιολογικού καθαρισμού,  που θα επιτρέπουν λήψη μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο και δημιουργία αυτοματισμών, μία πλατφόρμα συλλογής δεδομένων από τους αισθητήρες, συσχέτισης τους με ανοιχτά δεδομένα, επεξεργασίας, ανάλυσής τους και υποστήριξης λήψης έξυπνων αποφάσεων που αφορούν την χρήση νερού από το βιολογικό καθαρισμό, ένα σύστημα πρόβλεψης της αύξησης της παραγωγής που λαμβάνει υπόψιν στατιστικά δεδομένα της συγκεκριμένης έκτασης και τα συνδυάζει με ανοιχτά δεδομένα. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει ένα σύστημα έξυπνης τιμολόγησης που θα έχει ως στόχο την αύξηση του κέρδους της διαχειριστικής αρχής με ταυτόχρονη μείωση του κόστους του γεωργού.