Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει 4 βασικές φάσεις.

Φάση 1:

Κατά την πρώτη φάση θα γίνει καθορισμός των προδιαγραφών του συστήματος ΑΥΓΕΙΑΣ και θα καθοριστεί πλήρως η αρχιτεκτονική του. Συγκεκριμένα, θα καταγραφούν τα σενάρια χρήσης του οικοσυστήματος ΑΥΓΕΙΑΣ και θα καθοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος. Επιπλέον, θα καθοριστεί η αρχιτεκτονική του δικτύου IoT, θα δοθούν οι τεχνικές εκπομπής/λήψης, ελέγχου εισόδου συσκευών στο δίκτυο και διαχείριση πόρων δικτύου, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αισθητήρων. Θα επιλεγεί η καταλληλότερη αρχιτεκτονική δικτύου, η οποία θα επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση και διαχείριση του δικτύου, την ευέλικτη επεκτασιμότητά του, την υποστήριξη μεγάλου αριθμού ασύρματων συσκευών, την αυξημένη ενεργειακή αυτονομία των τερματικών συσκευών, και τη διασύνδεση με δίκτυα πέμπτης γενιάς (5G). Τέλος, θα καταγραφούν οι πηγές ανοιχτών δεδομένων, οι αναμενόμενες συσχετίσεις δεδομένων και οι προς βελτιστοποίηση πόροι του συστήματος.

Φάση 2:

Στη δεύτερη φάση θα γίνει η υλοποίηση των επιμέρους τμημάτων του οικοσυστήματος ΑΥΓΕΙΑΣ, ήτοι σύστημα ΙοΤ (δίκτυο και αισθητήρες), διεπαφή ανοιχτών δεδομένων, αλγόριθμοι βέλτιστης διαχείρισης πόρων δικτύου, μηχανισμοί αξιολόγησης ποιότητας και εκτίμηση αποτελεσμάτων χρήσης υγρών εξόδων βιολογικού καθαρισμού, αλγόριθμοι διαχείρισης/ανάμειξης και τιμολόγησης υδάτινων πόρων (καθαρού νερού και ανακυκλούμενου νερού), μηχανισμοί αυτοματοποίησης διεργασιών, μηχανισμοί παρουσίασης κατάστασης, μετρήσεων, στατιστικών, και εφαρμογές προς γεωργούς και διαχειριστές / υπευθύνους βιολογικού καθαρισμού. Τα επιμέρους τμήματα αυτά θα ενοποιηθούν με χρήση τεχνολογίας cloud.

Φάση 3:

Στην τρίτη φάση θα πραγματοποιηθούν πειραματικές δοκιμές του συστήματος σε εργαστηριακό περιβάλλον και ρυθμίσεις των παραμέτρων του. Στη συνέχεια, το ΑΥΓΕΙΑΣ θα εγκατασταθεί σε πραγματικό περιβάλλον και θα γίνουν οι τελικές ρυθμίσεις λειτουργίας του, καθώς και η αποτίμηση της απόδοσής του. Κατά την περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος θα υπάρχει συνεχής ανάδραση από το διαχειριστή του συστήματος, ώστε να πραγματοποιούνται βελτιώσεις και ρυθμίσεις λειτουργίας.

Φάση 4:

Η τελευταία φάση του έργου στοχεύει στην αξιοποίηση, διάχυση των αποτελεσμάτων και την προώθηση της ακαδημαϊκής αριστείας. Κατά την φάση αυτή θα δημιουργηθεί η ταυτότητα του έργου (λογότυπο, ιστοσελίδα, προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα) και θα δοθούν ενημερώσεις για σημαντικά αποτελέσματα του έργου και την πορεία του στη δημοσιότητα. Επιπλέον, τα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου θα δημοσιευθούν σε διεθνώς αναγνωρισμένα περιοδικά της περιοχής. Για την κατοχύρωση καινοτόμων εφαρμόσιμων αποτελεσμάτων και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών η κοινοπραξία θα επιδιώξει στα πλαίσια του έργου να καταθέσει εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς ευρεσιτεχνίες. Επιπλέον, για την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, οι εταίροι θα συμμετέχουν και θα παρουσιάσουν το οικοσύστημα ΑΥΓΕΙΑΣ σε εμπορικές εκθέσεις, θα δημιουργήσουν έντυπο διαφημιστικό υλικό, το οποίο θα μοιράζουν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που θα συμμετέχουν, και θα έρθουν σε επαφή με πιθανούς νέους συνεργάτες εντός και εκτός Ελλάδας. Τέλος, θα δημιουργηθεί επιχειρηματικό σχέδιο, ώστε μετά το πέρας του έργου, οι εταίροι να μπορέσουν να προχωρήσουν στη δημιουργία εταιρίας για την καλύτερη αξιοποίηση του τελικού προϊόντος.