ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

1. Σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένου, αυτοματοποιημένου και βελτιστοποιημένου συστήματος IoT άρδευσης, αξιοποιώντας και επαναχρησιμοποιώντας ανακυκλούμενο νερό από την έξοδο βιολογικού καθαρισμού. Προβλέπεται δημιουργία καινοτόμων gateway και network server, τα οποία θα συνοδεύονται με εύχρηστα application server και application protocol interfaces (APIs).

2. Υποστήριξη λήψης βέλτιστων αποφάσεων συνδυάζοντας δεδομένα πραγματικού χρόνου από καλλιέργειες και βιολογικό καθαρισμό με αξιόπιστα ανοικτά δεδομένα από ελεύθερες πύλες, δημιουργώντας αυτοματοποιημένες συσχετίσεις και αξιοποιώντας ευφυείς αλγορίθμους μηχανικής μάθησης και πρόβλεψης για τη βέλτιστη διαχείριση υδατικών πόρων και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών άρδευσης στις καλλιέργειες, επαναχρησιμοποιώντας εξόδους βιολογικού καθαρισμού κατάλληλης ποιότητας για χρήση σε γεωργία ακριβείας.

3. Δημιουργία νέων λογισμικών και εφαρμογών για διαχειριστές βιολογικών καθαρισμών και καλλιεργητές

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

Τα οφέλη του οικοσυστήματος ΑΥΓΕΙΑΣ είναι πολλαπλά, τόσο περιβαλλοντικά, όσο και οικονομικά και κοινωνικά. Προβλέπεται:

  • Προώθηση της αξιοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο
  • Εξοικονόμηση υδατικών πόρων μέσω: α) επαναχρησιμοποίησης (άμεση ή έμμεση) ανακτημένου νερού εξόδου βιολογικού καθαρισμού για άρδευση στα πλαίσια Γεωργίας Ακριβείας, β) εκτίμησης αναγκών ποσότητας υδατικών πόρων για άρδευση των καλλιεργειών και γ) εντοπισμό διαρροών και άμεση ενημέρωση υπευθύνων διαχειριστών και παραγωγών, συμβάλλοντας σημαντικά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της λειψυδρίας και ξηρασίας στην περιοχή της Μεσογείου, ειδικά κάτω από το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής.
  • Μείωση χρήσης χημικών συστατικών στα πλαίσια της Γεωργίας Ακριβείας μέσω επαναχρησιμοποίησης ανακτημένου νερού εξόδου βιολογικού καθαρισμού
  • Αύξηση κέρδους παραγωγών μέσω α) εκτίμησης αναγκών ποσότητας υδατικών πόρων για άρδευση καλλιεργειών, β) εντοπισμού διαρροών και γ) χρήση ανακτημένου νερού εξόδου βιολογικού καθαρισμού με δυναμική τιμολόγηση
  • Αύξηση κερδών διαχειριστών / υπευθύνων βιολογικών καθαρισμών με επαναχρησιμοποίηση και δυναμική τιμολόγηση ανακτημένου νερού εξόδου βιολογικού καθαρισμού
  • Προώθηση νέων καινοτόμων προϊόντων στην αγορά
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αύξηση απασχόλησης σε θέσεις υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.