Την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η εναρκτήρια συνάντηση των συνεργαζόμενων φορέων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας («ΑΥΓΕΙΑΣ»)».

Στο πρόγραμμα ΑΥΓΕΙΑΣ, το οποίο συντονίζει η Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, κ. Μαλαματή Λούτα, συμμετέχουν επιπρόσθετα η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ) και η Ανώνυμη Εταιρία έρευνας και ανάπτυξης δικτυακών εφαρμογών Agrosense Α.Ε. Το πρόγραμμα ΑΥΓΕΙΑΣ υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Β΄ κύκλος) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (Κωδικός Έργου: T2ΕΔΚ-04211) του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με συνολικό προϋπολογισμό 522.450€ και διάρκεια 30 μήνες.

Αντικείμενο του έργου ΑΥΓΕΙΑΣ είναι η επιτυχής χρήση του ανακτημένου νερού από την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού, με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο, στη Γεωργία Ακριβείας, αξιοποιώντας αρχικά, τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και τεχνολογίες δικτύων ευρείας περιοχής χαμηλής ισχύος (Low Power Wide Area Networks – LPWAN) για συλλογή δεδομένων πραγματικού χρόνου, ενοποιώντας τα με αξιόπιστα ανοιχτά και άλλα δεδομένα (π.χ μετεωρολογικά δεδομένα ή δεδομένα που αφορούν ποιότητα εδάφους), χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές μηχανικής μάθησης και πρόβλεψης, έχοντας ως στόχο την υποστήριξη λήψης αποφάσεων για την βελτιστοποιημένη χρήση του ανακτημένου νερού εξόδου βιολογικού καθαρισμού για άρδευση.

Τα οφέλη του οικοσυστήματος ΑΥΓΕΙΑΣ είναι πολλαπλά, τόσο περιβαλλοντικά, όσο και οικονομικά και κοινωνικά, καθώς προβλέπεται:

  • Προώθηση της αξιοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με ασφαλή και αποδοτικό τρόπο
  • Εξοικονόμηση υδατικών πόρων μέσω: α) επαναχρησιμοποίησης (άμεση ή έμμεση) ανακτημένου νερού εξόδου βιολογικού καθαρισμού για άρδευση στα πλαίσια Γεωργίας Ακριβείας, β) εκτίμησης αναγκών ποσότητας υδατικών πόρων για άρδευση των καλλιεργειών και γ) εντοπισμό διαρροών και άμεση ενημέρωση υπευθύνων διαχειριστών και παραγωγών, συμβάλλοντας σημαντικά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της λειψυδρίας και ξηρασίας στην περιοχή της Μεσογείου, ειδικά κάτω από το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής.
  • Μείωση χρήσης χημικών συστατικών στα πλαίσια της Γεωργίας Ακριβείας μέσω επαναχρησιμοποίησης ανακτημένου νερού εξόδου βιολογικού καθαρισμού
  • Αύξηση κέρδους παραγωγών μέσω α) εκτίμησης αναγκών ποσότητας υδατικών πόρων για άρδευση καλλιεργειών, β) εντοπισμού διαρροών και γ) χρήση ανακτημένου νερού εξόδου βιολογικού καθαρισμού με δυναμική τιμολόγηση
  • Αύξηση κερδών διαχειριστών / υπευθύνων βιολογικών καθαρισμών με επαναχρησιμοποίηση και δυναμική τιμολόγηση ανακτημένου νερού εξόδου βιολογικού καθαρισμού
  • Προώθηση νέων καινοτόμων προϊόντων στην αγορά
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αύξηση απασχόλησης σε θέσεις υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.