Αντικείμενο

Το αντικείμενο του ΑΥΓΕΙΑ ακολουθεί τη ροή Συλλογής δεδομένων-Συσχέτισης και ανάλυσης δεδομένων-Πρόβλεψης, βελτιστοποίησης και αυτοματοποίησης διεργασιών-Παρουσίασης αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα:

objectives

Στόχοι Έργου