Συμμετοχή του Εργαστηρίου TELNAS στην 87η ΔΕΘ

Το περίπτερο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο θεματικό αφιέρωμα ACADEMIA στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συμπεριελάμβανε και το Εργαστήριο Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών (TELNAS) με Διευθύντρια την Αν. Καθηγήτρια Μαλαματή Λούτα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής.

Έντονο ενδιαφέρον προσέλκυσε η παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των έργων:

  1. ΑΥΓΕΙΑΣ «Έξυπνη πλατφόρμα διαδικτύου-των-πραγμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης ανακυκλούμενου νερού βιολογικού καθαρισμού για άρδευση σε καλλιέργειες στη γεωργία ακριβείας»,
  2. SMASH «Ευφυές Πράσινο Σύστημα Ελέγχου Διαρροών και Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Παραμυθιάς»και
  3. AGROTOUR «Νέες τεχνολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις σε σχέση με την Αγροδιατροφή και τον Τουρισμό για την ενίσχυση της περιφερειακής αριστείας στη Δυτική Μακεδονία».

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του ΑΥΓΕΙΑ, παρουσιάστηκαν οι λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής του οικοσυστήματος, των ευφυών μηχανισμών που αναπτύχθηκαν και της πιλοτικής του εφαρμογής σε αγρό στην περιοχή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Κοζάνης, με τα αποτελέσματα της πρώτης και δεύτερης καλλιεργητικής περιόδου στο πιλοτικό αγροτεμάχιο ηλίανθου να είναι θετικά.

Στο πλαίσιο του AGROTOUR και για το Πακέτο Εργασίας 2 που αφορά στη σχεδίαση και ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Βελτιστοποίησης της Καλλιέργειας Φασολιού (VELOS), παρουσιάστηκαν λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής του συστήματος λήψης αποφάσεων για την πρόβλεψη εμφάνισης ασθενειών / εχθρών και αυτοματοποιημένη εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια φασολιού, αλλά και το αυτόνομο ρομποτικό όχημα που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για τη συλλογή δεδομένων από τους πειραματικούς αγρούς από το εργαστήριο Ρομποτικής, Ενσωματωμένων και Ολοκληρωμένων Συστημάτων. Ενδιαφέρον αποτέλεσαν τα συμπεράσματα που εξήχθηκαν από την πιλοτική εφαρμογή του έξυπνου οικοσυστήματος κατά την δεύτερη καλλιεργητική περίοδο σε καλλιέργειες φασολιών στην περιοχή των Πρεσπών.

Τέλος, στο πλαίσιο του έργου SMASH «Ευφυές Πράσινο Σύστημα Ελέγχου Διαρροών και Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Παραμυθιάς» που αφορά την έγκαιρη ανίχνευση διαρροών και κατ’ επέκταση τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων της περιοχής Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου παρουσιάστηκαν οι στόχοι του έργου και η αρχιτεκτονική του συστήματος λήψης αποφάσεων.

Έργο

Εταίροι

Χρηματοδότηση

Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (Β΄ κύκλος)

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Έργο

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

  1. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  • Εργαστήριο Δικτύων και Προηγμένων Υπηρεσιών
  • Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
  • Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Βελτιστοποίησης
  1. Τμήμα Γεωπονίας

Χρηματοδότηση

ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Άξονας προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», Τίτλος Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας

Έργο

ΕΤΑΙΡΟΙ

Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανικού ΕΟΧ 2014 – 2021 και το Ταμείο Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ 2014 – 2021.